Introductie


Wie zijn we?

Graag introduceren wij onze Water- en Klimaat mensen bij u: een groep van zeventienpartners, verschillende werkgroepen, een regie- en een managementteam en ons bestuur.

Onze mensen zijn onze ambassadeurs. Zij helpen bewustzijn te creëren en daadkracht te ontplooien bij anderen voor onze water- en ruimtelijke adaptieve opgaven én voor ons Water & Klimaat netwerk.

Netwerk van en door water- en klimaatwerkers

Wij - veertien gemeenten, Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht– zijn een netwerk voor en door professionele water- en klimaatwerkers in de regio Utrecht Zuidwest. We hebben onze water- en klimaatkrachten gebundeld in dit regionale samenwerkingsverband; het Netwerk Water & Klimaat.

Ambitie

Ons doel is dat regio Utrecht een topregio blijft, tot voorbij 2050. Dat doen we door samen te werken. We richten onze regio nu en in de toekomst (2050) waterrobuust en klimaatbestendig in en maken haar bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering; wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Zo is en blijft Utrecht Zuidwest voor iedereen een gezonde, aantrekkelijke en leefbare omgeving.

Alleen samen

Wij nodigen iedereen uit om mee te doen en waar nodig bieden we handvatten, zodat we samen dichter bij het doel komen. We werken samen met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Zowel lokaal en regionaal als landelijk. We vormen een brede samenwerking met gebiedsbelanghebbenden en experimenteren samen in proefprojecten. Samenwerking en lokaal maatwerk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Regio rijk aan kennis en projecten

Utrecht Zuidwest is een gevarieerd gebied dat zich uitstrekt van de Utrechtse Heuvelrug, via stedelijk landschap en rivierengebied, naar het veenweidegebied in het Groene Hart. Onze water- en ruimtelijke adaptieve opgaven zijn per landschapstype dan ook verschillend. Hierdoor hebben we nu al een diversiteit aan uitvoeringsprojecten. Door het onderzoeken van de resultaten van deze projecten, leren we van elkaar. Deze verscheidenheid aan kennis en ervaring delen we graag regionaal en landelijk.

Onze opgaven

Een robuust en bestendig Utrecht Zuidwest bereiken we door:

  • Alle ruimtelijke ingrepen te toetsen op klimaatbestendigheid en te  binden aan lokale en regionale beleidsplannen.
  • De bebouwde omgeving én het buitengebied tot in 2050 bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.
  • De (afval)waterketen nog doelmatiger en efficiënter in te richten, door een groei in de samenwerking op de 3 K’s (kennis, kwaliteit en kwetsbaarheid).

Onze werkgroepen

Binnen het netwerk wordt gewerkt in zes Water- en Klimaatwerkgroepen. Deze werkgroepen nemen het initiatief, wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Ze gebruiken vanuit partnerschap elkaars kennis, praktijkervaring en contacten om in verbinding te blijven met elkaar en relevante stakeholders. De werkgroepen zijn:

Bewonersparticipatie

Stedelijk Water

Meten en Monitoren

Bedrijventerreinen

Gevolgbeperking overstroming

Nieuwe ronde stresstesten (vanaf 2024)