Projecten


Overal in de regio zijn we met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties én bewoners, bezig onze omgeving sterker te maken tegen de gevolgen van wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water), droogte, hitte en/of overstroming. En omdat de Utrechtse regio een zeer gevarieerd gebied is dat zich uitstrekt van de Utrechtse Heuvelrug tot stedelijk landschap en van rivierengebied naar veenweidegebied in het groene hart, hebben we nu al een divers scala aan uitvoeringsprojecten. En van die ervaringen leren we allemaal weer van.

Impactproject Hitte koelen en benutten

Projecten - Hitte en koelen

Oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) is een duurzame bron van warmte en koude en van groot potentieel belang in de energietransitie en klimaatadaptatie. Door warmte te winnen koelt het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) af. Daardoor draagt benutting van deze energiebron bij aan bestrijding van klimaatthema’s hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit zoals blauwalgenbestrijding.

Klimaatbestendige wijken

te veel water

'Laten we de noodzakelijke maatregelen in een aantal wijken meteen aangrijpen om deze wijken waterrobuust en klimaatbestendig in te richten', dat is de gedachte achter vijf uitvoeringsprojecten van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Zeist.

grasbetontegels

Ontkoppel je regenpijp!

Projecten - regenzijl 6

Loopt bij jou de regen nog via de regenpijp het riool in? Dat kan beter! De afkoppelcoach zegt: zaag die regenpijp door! Zo kan de regen de tuin in stromen. Zo wordt het riool minder belast en ga je de verdroging van de bodem tegen.

groene gevel en balkons

Utrecht, Merwedekanaalzone

Projecten - Merwedekanaalzone_2

De zone langs het Merwedekanaal in de gemeente Utrecht gaat de komende jaren flink op de schop. Vanaf vorig jaar loopt het planproces van herstructurering. Het waterschap, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht werken intensief samen aan het klimaatbestendig maken van het gebied.

Project Kanaleneiland-Midden

Het waterschap heeft samen met woningcorporatie Mitros en een aantal partners (gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bekeken op welke wijze Kanaleneiland Midden klaar kan worden gemaakt voor de verwachte klimaatverandering.