Meten en Monitoren


Data-analyse op hoog niveau

De werkgroep Meten en monitoren richt zich op een aantal aspecten van de doelmatige afvalwaterketen, te weten het doorontwikkelen van de regionale hoofdpost, het creëren van beter inzicht in gebiedsgegevens, het continueren van de onderhoud van het grondwater- en overstortmeetnet en een beter inzicht in het functioneren van de rioolgemalen. Ook assetmanagement valt onder deze werkgroep. De komende periode wil de werkgroep zich, naast de eerder genoemde aspecten, ook richten op kennisdeling

Plannen en doelen

De themagroep Meten en monitoren werkt aan de implementatie van drie dashboards/analyse-tools, namelijk:

  • Validatie;
  • Overstortgebeurtenissen;
  • Geprioriteerde alarmen.

De komende jaren worden nog meer dashboards of analysetools ontwikkeld. Zo verschuift de focus van de data-analyse gaandeweg van objectgericht naar systeemgericht. De rol van de gemalenbeheerders wordt daarbij ook belangrijker. Zij zijn daarom de komende tijd steeds meer betrokken bij de analyses en de resultaten.

Onderhoud overstortmeetnet

Overstortnet2

Water & Klimaat ontzorgt deelnemende gemeenten met een periodieke datacontrole. Bij constatering van ontbrekende of foutieve data wordt aan de onderhoudspartij direct opdracht verleend om het meetpunt te herstellen.

Meer informatie over Onderhoud overstortmeetnet

Regionale telemetrie

Computer met data

Eind 2012, begin 2013 is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een gezamenlijk telemetriesysteem. Dit onderzoek gaf inzicht in de kansen en knelpunten van een gezamenlijke gemalenbeheersysteem. De regionale hoofdpost is in 2013 gestart met drie gemeenten, waarbij alle rioleringsobjecten die voorzien waren van telemetrie (waaronder rioolgemalen), werken aangesloten.

Meer informatie over Regionale telemetrie


Contactpersoon

HDSR Wouter van Tent

Wouter van Tent is thematrekker van de groep Meten en monitoren. Hij is data-analist afvalwaterketen bij het Netwerk Water & Klimaat.

E: wouter.van.tent@hdsr.nl

T: 030-6345723

Grondwater- monitoring

Grondwaterzorg is een relatief nieuwe taak voor de gemeenten. Om deze zorgtaak goed te kunnen uitvoeren, kiezen veel gemeenten voor een monitoringssysteem met behulp van peilbuizen. De informatie uit het monitoringssysteem maakt voorspellingen mogelijk over bijvoorbeeld grondwateroverlast.

Meer lezen over klimaatadaptatie?

Loep3