Subsidieproject: uitvoeringsprojecten 5 verschillende wijken


Laten we de noodzakelijke maatregelen in een aantal wijken meteen aangrijpen om deze wijken waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Dat is de gedachte achter vijf uitvoeringsprojecten van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Zeist. Zij investeren in totaal ruim 36 miljoen euro in de wijkvernieuwing.

Het Rijk draagt 802.000 euro bij aan de klimaatadaptieve maatregelen. Dit bedrag komt vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De bijdrage was eerder dit jaar al toegezegd en werd maandag formeel bekrachtigd met een bestuursovereenkomst, ondertekend door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en wethouders van de vijf gemeenten. De voorwaarde is dat de uitvoeringsprojecten uiterlijk in 2021 zijn gerealiseerd.

Verschillende typen wijken

Het gaat om verschillende typen wijken. De stad Utrecht pakt Kanaleneiland en Overvecht van vlak na de oorlog aan, in Nieuwegein gaat het om een bloemkoolwijk uit de jaren zeventig en Houten richt zich op het centrumgebied. De historische dorpskern Kockengen in de gemeente Stichtse Vecht ligt in het veenweidegebied en Zeist pakt een straat aan met vrijstaande en geschakelde huizen aan.

In het algemeen zijn de drie belangrijkste maatregelen: regenwater de grond inkrijgen, bestaande riolering ontlasten en verharding eruit en groen erin om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan.

Wie doet wat?

De regio Utrecht heeft een financiële bijdrage vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gekregen voor vijf concrete uitvoeringsprojecten in verschillende type wijken in de regio Utrecht. De financiële bijdrage gaat concreet naar de volgende wijken:

  1. In de wijken Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht wordt bij herinrichtingsprojecten ingezet op het vergroten van de klimaatbestendigheid door verharding te verminderen en groen toe te voegen en regenwater vast te houden door infiltratie. Daarnaast wordt onderzocht of woningcorporaties bij lopende renovaties aan de aangrenzende woningen regenwater apart kunnen aanleveren, tuinen kunnen ontharden en daken kunnen vergroenen.
  2. De buurt Schansen Noord, gelegen in de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. De inrichting van de buitenruimte is verouderd en door de vele verharding is er weinig plaats voor groen. Met als gevolg hittestress en wateroverlast. In co-creatie met de buurt en andere partijen wordt de gehele openbare ruimte vernieuwd.
  3. Het centrum van Houten zet in op het voorkomen van wateroverlast door een innovatieve proeftuin in te richten achter het gemeentehuis. Dit project is al in uitvoering.
  4. Het project ‘Kockengen Waterproof’ heeft een extra bijdrage ontvangen voor een monitoringssysteem bestaande uit een aantal peilbuizen in de wijk. Dit systeem onderzoekt de invloed van een drainage-transport riool op de grondwaterstand in de veengrond.
  5. Op de Erasmuslaan in Zeist stroomt hemelwater regelmatig lager gelegen garages in. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt de openbare ruimte in deze straat klimaatbestendig ingericht. Verder wordt in de wijken Parmentiersland en Componistenbuurt het huidige gescheiden rioolstelsel omgebouwd naar een volledig gescheiden stelsel waardoor meer regenwater wordt vastgehouden in het gebied en riooloverstorten voorkomt.