Nieuwsbrief Water & Klimaat, september 2022


In deze nieuwsbrief:

 • Kansen voor klimaatbestendige wegen, fietspaden en vaarwegen
 • Ambitiebepaling Gevolgbeperking overstroming
 • Oproep nieuwe Werkgroep Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen
 • Even voorstellen Malou Almeloo
 • Klimaatbestendig groen
 • Hitte
 • Festival 900 jaar Waterbeheer
 • Excursie Green Business Club
 • Climathon

Kansen voor klimaatbestendige wegen, fietspaden en vaarwegen

Afb1 Kansen voor klimaat..

Vooraankondiging!

De Provincie Utrecht heeft gewerkt aan stresstesten die de impact van klimaatverandering op de provinciale wegen, fietspaden en vaarwegen in beeld brengen. Zo kunnen we zien wat de grootste risico’s zijn en waar de knelpunten ontstaan. Maar het provinciale wegennet staat natuurlijk niet op zichzelf. Zodra de stresstesten gereed zijn wil de provincie graag met jullie als gebiedspartners in gesprek over de kansen voor klimaatadaptatie van én met infrastructuur. Welke mogelijkheden biedt de omgeving en welke kansen biedt de infrastructuur zelf? Binnenkort volgt meer informatie. Heb je vragen? Neem dan contact op met renathe.kamstra@provincie-utrecht.nl

Ambitiebepaling Gevolgbeperking overstroming

Afb 4 overstromingen

Ons netwerk heeft dit voorjaar gewerkt aan ambitiebepaling voor gevolgbeperking bij overstroming voor vitale en kwetsbare functies. Op 30 augustus is hier tijdens een netwerkbijeenkomst over gesproken. De notitie en verslag van de bijeenkomst volgen in september.

Maar wat is Gevolgbeperking en hoe gaan we ermee verder? Je leest het op onze website.

Oproep nieuwe Werkgroep Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen

Oproep

Netwerk Water & Klimaat start met een nieuwe werkgroep Klimaatadaptieve bedrijventerreinen. Om kennis op te doen van klimaatadaptatie op bedrijventerreinen en concreet aan de slag te gaan op bedrijventerreinen in onze regio. Wil jij je aansluiten bij de werkgroep of wil je eerst wat meer info? Neem dan contact op met trekker Marcel Wijstma via marcel.wijstma@hdsr.nl. Bekijk bijvoorbeeld ook eens ons filmpje over het bedrijventerrein in Bunnik!

Klimaatbestendig groen

bomen

Welke bomen zijn bestand tegen zowel droogte als wateroverlast? Welk groen biedt verkoeling tijdens hitte? Voor welk hoog en laag groen kies je in het veen, op de heuvelrug of in de stad? En welke bomen en planten bevorderen daarbij ook nog de biodiversiteit? Deze vragen en meer hebben we voorgelegd aan Bomenwacht. We hebben hen gevraagd om de beschikbare kennis en innovatieve ideeën over klimaatbestendige en waterrobuuste planten- en bomensoorten te bundelen. Zij ontwikkelen een tool die ons helpt bij de gemeentelijke vergroeningsopgaven.

Hitte

hittestress3

Houten, Nieuwegein, Montfoort en IJsselstein hebben afgelopen zomer gewerkt aan een lokaal hitteplan. In oktober komt de stuurgroep bijeen en bespreken we de resultaten en bevindingen van afgelopen zomer. Ook gaan we met het netwerk aan de slag met koelteplekken, waarbij we in beeld willen brengen wat de huidige dichtheid en omvang van koelteplekken is en gezamenlijk gaan verkennen hoe de gewenste inrichting, dichtheid en omvang van koelteplekken in onze regio eruit zou moeten zien.

Vraagje

In november organiseren we een netwerkbijeenkomst die helemaal gewijd wordt aan het thema hitte. Daarbij besteden we aandacht aan de 3 g’s: gebied, gebouw en gezondheid. Voor gemeenten die nog geen lokaal hitteplan hebben is dit het moment om zich aan te melden, zodat zij zomer 2023 goed voorbereid zijn op langere periodes met hitte.

Zou je ook aan de slag willen met koelteplekken en mee willen doen met de volgende ronde lokale hitteplannen opstellen? Neem dan contact op met Esther Nieuwenhuis. Je kunt haar bereiken via esther.nieuwenhuis@hdsr.nl.

Festival 900 jaar Waterbeheer

logo 900 waterbeheer

Op zondagmiddag 9 oktober sluiten we het jubileum 900 jaar Waterbeheer in stijl af met een gratis festival in de Botanische Tuinen Utrecht.

Op het Festival 900 jaar Waterbeheer ontdek je wat het werk van het waterschap inhoudt en hoe je waterbewust kan leven. Wil jij in gesprek over het tegengaan van klimaatverandering, keuzes voor de toekomst en concrete oplossingen? Kom dan naar College Tour III met Aniek Moonen (voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging). Steek jij liever meteen de handen uit de mouwen? Ruil meegenomen zwerfafval voor een drankje bij de WasteBar, kom naar de workshop Plastic Nature met Eddy Kaijser of knutsel een hippe button op het kunstwerk Akwaglot. Het kan allemaal. Het programma krijgt steeds meer vorm en is te volgen via Eventbrite.

Jong en oud, iedereen is van harte welkom! Meld je snel aan en ontvang twee gratis consumptiemuntjes bij de entree. Tickets voor de activiteiten zijn op de dag zelf te verkrijgen bij de Ticketbalie. Zien we je dan?

Excursie Green Business Club Bunnik

afb8 Sempergreen logo

Op vrijdag 9 september was de eerste excursie van het Netwerk Water & Klimaat. We waren te gast bij Sempergreen en werden ontvangen door Ragnhild Scheifes en Sjors Wessels, beiden lid van de Green Business Club Bunnik. Sjors vertelde ons over de techniek achter groene daken en het groene dak dat is geplaatst op het dak van Vrumona. Ook hebben we gesproken over de samenwerking in de Green Business Club en welke succesfactoren daarbij een rol spelen. Ragnhild liet ons zien dat naast de formele verhouding vooral ook de informele verhouding die mensen tot elkaar hebben een belangrijke rol spelen bij het behalen van successen. Dit smaakt naar meer, daarom organiseren we in december een volgende excursie!

Climathon

afb 9 Klimaatfort

Op 4 oktober doen we met het Netwerk Water & Klimaat mee met de Young Climathon in Fort Ruigenhoek. Sita heeft een casus over waterkwaliteit en legt de leerlingen de vraag voor hoe je omwonenden kunt betrekken om de watergang zo schoon mogelijk te houden. Esther vraagt de leerlingen met ons mee te denken hoe we tijdens hitte de meest kwetsbare groepen bereiken met informatie over hoe ze voor verkoeling kunnen zorgen en wat ze kunnen doen om niet uit te drogen.

Op de agenda

 • Vacature: de provincie Utrecht zoekt voor het team klimaatadaptatie een 'Aanjager'. Wil je meer weten, klik dan even op deze link: Vacature Aanjager Klimaatadaptatie - Aanjager Klimaatadaptatie - Werken bij provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
 • Op 28 september om 14:00 uur organiseert Netwerk Water & Klimaat een netwerkbijeenkomst over Afvalwaterketensamenwerking: visie meten en monitoren en uitvoeringsprogramma. De middag staat in het teken van de Gezamenlijke Visie Meten en Monitoren en het Uitvoeringsprogramma Afvalwaterketensamenwerking. De visie is
  - opgesteld om ook in de toekomst goed ingespeeld te zijn op trends en ontwikkelingen.
  - bevat het lange termijnbeeld voor meten en monitoren voor de partners van het Netwerk Water en Klimaat.
  - speelt in op ontwikkelingen op de lange termijn en bevat concreet en praktisch handelingsperspectief voor de korte termijn (komende 5 jaar).
  In het Uitvoeringsprogramma Afvalwaterketensamenwerking staan de acties beschreven die de partners de komende jaren willen uitvoeren in het kader van de afvalwaterketensamenwerking. De meest urgente acties starten dit najaar al.
 • Op 29 september 2022 wordt het Convenant Duurzame Woningbouw ondertekend. Op de website versnellingwoningbouw.nl vind je meer informatie. De eerder gemaakte Afspraken Klimaatadaptief Bouwen maken onderdeel uit van het convenant. Het streven is om op 29 september met zoveel mogelijk publieke en private partijen het convenant Duurzame Woningbouw te ondertekenen. Doe mee en stuur een mail naar marrit.van.der.schaar@provincie-utrecht.nl.
 • Op 6 oktober is de netwerkbijeenkomst Lokale Adaptatie Strategieën (LAS). Samen met Andre Rodenburg van Samen Klimaatbestendig gaan we in gesprek over hoe we als netwerk willen dat onze Lokale Adaptatie Strategieën eruit zien, welk ambitieniveau we daarbij hanteren en wat we nodig hebben om de strategie te kunnen realiseren. Na deze discussie maken we het een stapje concreter en kijken we wat nodig is om hier een stap in te maken en wie of wat je daarbij nodig hebt.
 • Op 20 oktober organiseert het netwerk samen met de manifestregio Vallei en Veluwe een webinar over duurzame daken, in samenwerking met het Nationaal Daken Plan (NDP) en de NMU.
 • In november willen we een netwerkbijeenkomst organiseren rond het thema ‘Hitte’. Afgelopen zomer is een aantal gemeente aan de slag gegaan met een lokaal hitteplan, we delen tijdens deze sessie hun ervaringen. Ook kijken we alvast naar de zomer van 2023 en zijn we benieuwd welke gemeenten mee willen doen aan een volgende ronde voor het opstellen van lokale hitteplannen. Naast de hitteplannen willen we ook aandacht besteden aan koelteplekken. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk!
 • In december gaan we een excursie organiseren bij één van de partners van het netwerk. Ook deze uitnodiging ontvangen jullie binnenkort.
footer-met-balk

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@waterenklimaatutrecht.nl.