Meten en Monitoren


Netwerk Water en Klimaat ontzorgt deelnemende gemeenten met een periodieke datacontrole. Bij constatering van ontbrekende of foutieve data wordt aan de onderhoudspartij direct opdracht verleend om het meetpunt te herstellen.

Data-analyse op hoog niveau

De werkgroep Meten en monitoren richt zich op een aantal aspecten van de doelmatige afvalwaterketen, te weten het doorontwikkelen van de regionale hoofdpost, het creëren van beter inzicht in gebiedsgegevens, het continueren van de onderhoud van het grondwater- en overstortmeetnet en een beter inzicht in het functioneren van de rioolgemalen.

Plannen en doelen

De themagroep Meten en monitoren werkt aan de implementatie van drie dashboards/analyse-tools, namelijk:

  • Validatie;
  • Overstortgebeurtenissen;
  • Geprioriteerde alarmen.

De komende jaren worden nog meer dashboards of analysetools ontwikkeld. Zo verschuift de focus van de data-analyse gaandeweg van objectgericht naar systeemgericht. De rol van de gemalenbeheerders wordt daarbij ook belangrijker. Zij zijn daarom de komende tijd steeds meer betrokken bij de analyses en de resultaten.

Regionale hoofdpost riolereingsobjecten

In 2013 is een regionale hoofdpost opgezet, waarbij van drie gemeenten alle rioleringsobjecten, die voorzien waren van telemetrie (waaronder rioolgemalen), werden aangesloten. Telemetrie is het uitlezen en bedienen van rioolobjecten op afstand.

Er zijn ook koppelingen gemaakt met andere hoofdposten. Een regionale hoofdpost biedt meerdere voordelen. Naast de vele toepassings- en beheermogelijkheden die het systeem biedt, kan de data-analist via één systeem inloggen en data op uniforme wijze ophalen, bekijken en analyseren.

Het netwerk streeft ernaar om elk half jaar met de gebruikers bij elkaar te komen, om zowel de bestaande functionaliteit beter te benutten óf zo nodig te verbeteren en uit te breiden. Ook de themagroep Meten & Monitoren houdt zich bezig met (o.a.) de ontwikkeling en implementatie van nieuwe mogelijkheden. Zodoende wordt de regionale hoofdpost voor iedereen steeds waardevoller.


Contactpersoon

HDSR Wouter van Tent

Wouter van Tent is thematrekker van de groep Meten en monitoren. Hij is data-analist afvalwaterketen bij het Netwerk Water & Klimaat.

E: wouter.van.tent@hdsr.nl

T: 030-6345723

Onderhoud overstortmeetnet

Een overstort is een uitlaatklep voor het riool bij hevige regenval. Bij gemengde rioolstelsels komt het verdunde afvalwater via een overstort in het oppervlaktewater terecht.

Grondwater- monitoring

Grondwaterzorg is een relatief nieuwe taak voor de gemeenten. Om deze zorgtaak goed te kunnen uitvoeren, kiezen veel gemeenten voor een monitoringssysteem met behulp van peilbuizen. De informatie uit het monitoringssysteem maakt voorspellingen mogelijk over bijvoorbeeld grondwateroverlast.

Meer lezen over klimaatadaptatie?

Loep3