Gevolgenbeperking


Werkgroep Gevolgenbeperking

De gevolgen van klimaatverandering kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. Eén van die gevolgen kan bijvoorbeeld een overstroming zijn. En hoe zit het dan met de bereikbaarheid van ziekenhuizen, met ons elektriciteitsnetwerk? En kunnen we dan nog wel gebruik maken van telefoons?

Onze werkgroep Gevolgenbeperking heeft als doel om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Hiervoor moeten er ruimtelijke maatregelen komen om het overstroombare gebied van de Neder-Rijn, de Lek en het Eemmeer overstromingsrobuust in te richten. Daarnaast zoeken we naar maatregelen die leiden tot vermindering van schade, letsel en overlast en tot verbetering van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De resultaten die de werkgroep wil bereiken zijn:

  • De gevolgen van een overstroming (slachtoffers, schade) worden beperkt.
  • De veerkracht met betrekking tot de wederopbouw wordt vergroot.
  • De evacuatieproblemen ten tijde van de crisissituatie worden verkleind.
  • Bewustwording van de gevolgen van overstromingen bij betrokken overheden en maatschappelijke partners is vergroot.
  • Er is een goede afstemming tussen de domeinen crisisbeheersing, waterbeheer en ruimtelijke ordening.

Daarnaast werkt de werkgroep met de RAS-werkgroep samen om op alle klimaatthema's, en voor het overstromingsrisico in het bijzonder, invulling te geven aan de het onderdeel 'gevolgenbeperking' in de Regionale Adaptatiestrategie.

Contactpersoon

Elsbeth Beeke is thematrekker van de groep Gevolgenbeperking. Zij is werkzaam bij de Veiligheidsregio Utrecht.

E: e.beeke@vru.nl

Wat gebeurt er als de dijken doorbreken?

Wat is de kans op overstromen, wat is het overlijdensrisico, hoe diep komt het water te staan in het geval van een overstroming, waar bevinden zich de kwetsbare elementen, zijn de evacuatieroutes begaanbaar, waar is er kans op schade aan panden, waar zijn kansen voor het verminderen van het overstromingsrisico en hoe zit het met de dijkversterkingsopgave? In het kort: wat is de kans op een overstroming en wat zijn de gevolgen?

Woon jij in een risicogebied?

Onze dijken beschermen ons tegen een overstroming, maar het kan een keer misgaan… Weet jij hoe hoog het water bij jou in de buurt komt?

Handreiking gevolgbeperking overstroming

In de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt (intentieverklaring) om gezamenlijk met gevolgbeperking aan de slag te aan.

Ambitiedocument vitale en kwetsbare functie

Netwerk Water & Klimaat heeft in 2022 ambities bepaald voor gevolgbeperking overstroming, specifiek voor vitale en kwetsbare functies. Het ambitiedocument  dient als basis voor verankering in beleid en (omgevings)plan, zodat een gemeente straks bij een initiatief voor nieuw- of verbouw van een vitale en kwetsbare functie rekening houdt met gevolgbeperking bij een evt. overstroming door dijkdoorbraak of hevige neerslag.

In onze viewer kun je ook de ambitieniveaus bekijken.

Meer lezen over klimaatadaptatie?

Loep3