Partners uit Netwerk Water en Klimaat leggen samenwerking voor komende vier jaar vast


Op donderdag 14 december 2023 tekenden zeventien bestaande partners uit Netwerk Water en Klimaat (NWK) en één nieuwe partner een samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de komende vier jaar. In de SOK staat beschreven aan welke opgaven het netwerk gaat werken en hoe ze dat gaat doen.

Momenteel bestaat het samenwerkingsverband uit veertien gemeenten, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Vanaf 2024 sluit GGD Utrecht zich ook aan bij het samenwerkingsverband, waarmee de teller op achttien partners staat. NWK is blij dat GGD Utrecht zich bij het verband aansluit, vanwege haar expertise op het gebied van gezondheid. Erg welkom, aangezien klimaatverandering ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan risico’s voor ouderen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen bij aanhoudende hitte.

Terugblik 2020 - 2023

Afgelopen jaren heeft het netwerk een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. Een meerjarig plan dat als bouwsteen geldt voor een klimaatbestendige toekomst in de regio. Een belangrijke pijler daarvoor was kennis en ervaringen ophalen, ontwikkelen en delen met de partners en omgeving. Zo kunnen er maatregelen genomen worden om de knelpunten op te lossen, zowel in bestaand gebied als nieuwbouwprojecten.

“Afgelopen jaren hebben we de benodigde kennis opgedaan en de strategie opgesteld om onze regio klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Nu werken we, samen met bewoners en bedrijven, aan de uitvoering van maatregelen. En zorgen we ervoor dat alles wat we nieuw bouwen toekomstbestendig is.” - Koen te Velde, Procesmanager NWK

Vooruitblik 2024 -2027

Tijdens de nieuwe termijn gaat NWK werken aan een nieuwe opgave, namelijk invulling geven aan de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) naar lokaal beleid, uitvoeringsplannen en maatregelen.

“Klimaatverandering raakt ons allemaal. Daarom zetten we ook de komende vier jaar de schouders eronder om onze regio een fijne plek te houden om te wonen, werken en recreëren.” – Sita Vulto, Inhoudelijk Manager NWK


Bestuursleden ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

V.l.n.r. en v.b.n.o.:

Wouter Catsburg (Zeist), Anne-Marie 't Hart (De Bilt), Has Bakker (Provincie Utrecht), Ad de Regt (Woerden), Bas Lont (Oudewater)

Marieke Schouten (Nieuwegein), Wouter van den Berg (Houten), Peter Bekker (IJsselstein), Dick Polman (Stichtse Vecht)

Susanne Schilderman (Utrecht), Hilde de Groot (Bunnik)

Wim van Wikselaar (Montfoort), Fedor Gassner (GGD), Els Otterman (HDSR)

Fotograaf: Paul Witmer