Op weg naar een klimaatrobuuste gebouwde omgeving


Samen met partners heeft de provincie Utrecht het initiatief genomen om met zoveel mogelijk gemeentes, bouwers, ontwikkelaars, waterschappen en overige betrokkenen afspraken te maken over het klimaatrobuust inrichten van onze gebouwde omgeving. Zowel voor de bestaande gebouwde omgeving als voor nieuwbouwprojecten.

Gezamenlijk afspraken maken over klimaatadaptief bouwen
De verandering van het klimaat en de (gezondheids)schade door onder meer hitte en extreme droogte vraagt om aanpassing van onze leefomgeving en de gebouwen waarin wij wonen en werken. Om dat voor elkaar te krijgen hebben zo’n 60 private en publieke partijen de afgelopen weken aan vijf intensieve ‘sprintsessies’ deelgenomen onder leiding van het bureau &Flux en Tauw. Het doel was om concrete afspraken te maken over aanpassingen in de gebouwde omgeving, om voorbereid te zijn op extreme neerslag, droogte en hittestress. Alle partijen vinden het belangrijk om dit samen te doen, zodat er zoveel mogelijk duidelijkheid ontstaat over de uitdaging zelf en wat we er aan kunnen doen. De afspraken zijn inhoudelijk van aard en hebben daarnaast betrekking op de randvoorwaarden die nodig zijn om de uitdaging aan te kunnen gaan. Bijvoorbeeld het bepalen van het percentage dat warmtewerend of verkoelend wordt ingericht. Het besef van samen optrekken en bundelen van krachten wordt door alle betrokkenen onderschreven. Volgens Wietse Visser, adviseur klimaatadaptatie provincie Utrecht, is het gelukt om grote stappen te zetten in de afgelopen weken met het maken van afspraken over klimaatadaptief bouwen, dankzij de inzet van al die partners die hierin willen samenwerken. Echter, hij benadrukt de noodzaak om naast gemeentes, waterschappen en ontwikkelaars ook andere belangrijke partijen uit de bouwketen te betrekken bij het maken van afspraken: “De komende tijd willen we vanuit de provincie extra inzetten op gesprekken  met woningcorporaties, omdat zij als eigenaren van veel bestaande woningen cruciaal zijn om de bebouwde omgeving de komende decennia klimaatadaptief te krijgen.”

Wat zijn de vervolgstappen?
De voorbereidende gesprekken en de actieve inbreng tijdens de sprintsessies  hebben ertoe geleid dat er nu een aantal conceptafspraken liggen. Half maart zullen de betrokken partners deze uitgewerkt ontvangen ter goedkeuring. Vervolgens is het de bedoeling dat alle organisaties de afspraken implementeren in de eigen besluitvormingsprocessen. In de zomer van 2021 zal een officieel ondertekenmoment plaatsvinden.

Meer weten?
Zijn er vragen of wilt u een bijdrage leveren aan een klimaatrobuuste omgeving? Neem dan contact op met Lotte Freeve lotte@nflux.nl of Wietse Visser wietse.visser@provincie-utrecht.nl.


Gebouw met groene gevel en groen dak gecombineerd met zonnepanelen.

Gebouw met groene gevel en groen dak gecombineerd met zonnepanelen.