Waterkwaliteit


Introductie

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dichtbewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe. Dat komt omdat water bijdraagt aan een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. Denk daarbij aan recreatie en verkoeling in hete en droge tijden, maar ook aan biodiversiteit en ecologie.

Daarom is er een werkgroep Stedelijk Water dat zich bezig houdt met ecoscans en de klimaatstresstest.

Ecoscans

De werkgroep stedelijk water focust zich op de (ecologische) kwaliteit van de watergangen in het stedelijk gebied. Hiervoor heeft de werkgroep in 2015 de stadswater-ecoscans ontwikkeld. Met deze methode is het mogelijk om de ecologische kwaliteit van het stadswater en bovendien de belevingswaarde te meten. Om een goed beeld te hebben van de kwaliteit van ons stedelijk gebied, gebeurt het meten eens in de drie jaar.

laatste scanresultaten

In 2021 zijn deze ecoscans voor het laatst uitgevoerd. De resultaten van deze scans geven ons een goed beeld van de huidige kwaliteit van het stedelijk gebied en ook voor de mogelijkheden tot verbeteringen. Drie rondes ecoscans (2015, 2018 en 2021) bieden ons een mooie meetreeks om ontwikkelingen in de waterkwaliteit te volgen en de effectiviteit van maatregelen in de praktijk te bepalen. In 2024 worden er nieuwe scans uitgevoerd.

tabel_streefbeelden

Klimaatstresstest

In welke mate de waterkwaliteit beïnvloed wordt, en welke wateren het meest kwetsbaar zijn, weten we nog niet. Daarom werkt het netwerk Water en Klimaat mee aan een project met adviesbureaus, medeoverheden en kennisinstellingen om een waterkwaliteitsstresstest te ontwikkelen. Dit moet een aanvulling zijn op de bestaande stresstesten hitte, water op straat, overstroming en droogte die al in 2018 zijn uitgevoerd.

Binnen dit project is er een overzicht gemaakt van de verschillende soorten stedelijk water (vijver, gracht, zwemplas, e.d.), de gebruiksfuncties (aan/afvoer van water, recreatie, natuur, e.d.) hiervan en de gebruikers/beheerders van het water (recreanten, vissers, waterschappen, gemeenten, e.d.). Door deze informatie te combineren kan worden gekeken welke wateren het meest kwetsbaar zijn en voor welke functies. Zo kan het zijn dat de biodiversiteit afneemt, maar als voor een zwemplas is dit geen probleem is.

Samen willen we inzichtelijk krijgen bij welke wateren we vroegtijdig kunnen ingrijpen en hoe we de waterkwaliteit niet alleen kunnen behouden, maar bij voorkeur versterken tot klimaatrobuuste watergangen. Met de resultaten van deze stresstest kunnen we de dialoog aangaan met gebruikers, omwonende en andere beheerders van het water en aansluiten bij lopende projecten zoals bij het opstellen van adaptatiestrategieën.

Zie hier: handreiking stresstest waterkwaliteit

Lees via deze link meer over de functionele waterkwaliteit en over de effecten van adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit

Documenten

Dit is een overzicht van onze documenten: