Uitvoeringsprogramma


Werkgroep Uitvoeringsprogramma

De RAS van het Netwerk Water en Klimaat beschrijft hoe de partners in de regio er samen met andere partijen voor gaan zorgen dat Utrecht Zuidwest uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is. De RAS is een strategisch document met doelen op de langere termijn. Om concreet invulling te geven aan de uitvoering van de RAS op de minder lange termijn, is nu ook een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Het uitvoeringsprogramma stelt doelen op de kortere termijn en omvat concrete maatregelen. Dat kunnen projecten zijn, onderzoeken, manieren om klimaatadaptatie te borgen in beleid en uitvoering of methodes om anderen te stimuleren om maatregelen te nemen. Het is een regionaal uitvoeringsprogramma, met regionale projecten en processen. Het biedt input en ideeën voor de lokale adaptatiestrategieën en –uitvoeringsprogramma’s, die de gemeenten zelf uitvoeren.

De werkgroep heeft de ambitie om snel aan de slag te gaan met kansrijke, beeldbepalende klimaatadaptieve projecten die kunnen dienen als voorbeeld voor anderen. Binnen en buiten de regio.

Contact

Koen te Velde

Koen te Velde, Inhoudelijk Manager NWK, is thematrekker van de werkgroep Uitvoeringsprogramma bij het Netwerk Water & Klimaat.

E: Koen.te.velde@hdsr.nl

T: 030-634 5913

Impulsregeling

Officiële bekendmaking Impulsregeling in Staatscourant.