Thema's


Regionale Adaptatie Strategie

Wij staan met zijn allen aan de lat om de regio Utrecht Zuidwest leefbaar te houden. Dat is precies waarom we bezig zijn met de Regionale Adaptatie Strategie. In deze gebiedsgerichte aanpak kijken we breder naar vraagstukken. Water- en klimaatopgaven zijn de rode draden in het netwerk, maar we zoeken ook de aansluiting met thema’s als biodiversiteit, bouwopgave, circulaire economie en energietransitie.

Meten en Monitoren

Meten en monitoren heeft betrekking op het op een hoger niveau brengen van de data-analyse met betrekking tot de dynamische gegevens van de afvalwaterketen. Binnen deze themagroep proberen we nieuwe ontwikkelingen van de grond te trekken. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van dashboards, waarbij de beheerder in één oogopslag een overzicht heeft van de voor hem relevante informatie.

Gevolgenbeperking

De werkgroep Gevolgenbeperking heeft als het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, met name bij vitale en kwetsbare objecten als ziekenhuizen. Daarnaast is de werkgroep verantwoordelijk voor de regionale invulling van de provinciebrede werkgroep Overstromingen.

Bouwconvenant

De projectgroep Bouwconvenant valt niet rechtstreeks onder de samenwerking Water&Klimaat, maar is een provinciale projectgroep die aan de slag gaat met het opstellen van een bouwconvenant. De projectgroep staat onder leiding van Wietse Visser van de provincie Utrecht. Namens Water&Klimaat zit Marcel Wijstma in de projectgroep.

Bewonersparticipatie

Het weer van de afgelopen twee jaar zijn typerende jaren voor het klimaat dat ons in de nabije toekomst te wachten staat. Perioden met langdurige droogte, hitte en hevige hoosbuien. Deze weersveranderingen raken ons allemaal.

Met de juiste maatregelen kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat deze om kan gaan met weersextremen en daarmee leefbaar blijft voor mens, plant en dier. Maar dit kunnen we niet alleen, dit moeten we samen doen met iedereen die in gebied woont of werkt.

Uitvoeringsprogramma

De RAS van het Netwerk Water en Klimaat beschrijft hoe de partners in de regio er samen met andere partijen voor gaan zorgen dat Utrecht Zuidwest uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is. De RAS is een strategisch document met doelen op de langere termijn. Om concreet invulling te geven aan de uitvoering van de RAS op de minder lange termijn, is er nu ook een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Stedelijk water

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dicht bewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe. De werkgroep stedelijk water focust zich op de (ecologische) kwaliteit van de watergangen in het stedelijk gebied.