Terugblik Netwerkbijeenkomst 12 mei


Op 12 mei jl. konden de collega’s van het Netwerk Water & Klimaat elkaar weer sinds lange tijd live ontmoeten. Iedereen was er aan toe om elkaar te ontmoeten en even lekker bij te kletsen.

Liza van Kapel (HDSR) liet ons de kaart met verzamelplekken voor zwerfafval zien die zij onlangs gemaakt heeft. Kees Broks (Broks-Messelaar) en Koen te Velde (NWK) hebben ons bijgepraat over de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma afvalwaterketensamenwerking. En Guy Henkens (Aveco de Bondt) gaf een presentatie over de Geodatabase Riolering die hij samen met Joost Heijkers (HDSR) heeft gemaakt. Als laatste was het woord aan Albert Elshof (HDSR). Hij praatte ons bij over de studie toekomstbestendige watersysteem en nam ons mee in de regionale opgave die we daarbij samen en in de afzonderlijke deelgebieden (veenweide, stedelijk gebied, rivierengebied en heuvelrug) hebben. Na een kleine pauze zijn we in groepjes uiteen gegaan om per deelgebied aandachtspunten en vervolgvragen te verzamelen.

Nu het weer kan willen wij weer vaker een bijeenkomst organiseren. Hebben jullie leuke ideeën/onderwerpen voor een netwerkbijeenkomst of bijvoorbeeld in combinatie met een excursie in jullie eigen gemeente/gebied geef dat dan aan ons door.

De presentatie over het toekomstbestendig watersysteem laat zien dat technische oplossingen binnen het watersysteem in de toekomst niet meer volstaan. We zullen anders met ons regionale watersysteem om moeten gaan en op meer regionaal schaalniveau naar oplossingen moeten zoeken. Problemen die in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein ontstaan als gevolg van weinig bergingscapaciteit in het Amsterdam Rijnkanaal, moeten we oplossen in het buitengebied langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Kromme Rijn. Het waterschap heeft hier een belangrijke agenderende rol, maar zal ook zelf groter moeten durven denken bij het watertoetsproces en het opstellen van peilbesluiten. Niet altijd is een oplossing dichtbij de beste oplossing voor het gebied. Slim combineren van functies hoort bij de opgave voor de toekomst.

Resultaten van de werkgroepen:

Door gemeenten in het stedelijke deelgebied is onder andere gesproken over een zogenaamde blauwe bank, waarbij vergoedingen worden gegeven aan perceeleigenaren waar water geborgen worden bij piekbuien.

Gemeenten in het rivierengebied voelen niet allemaal dezelfde urgentie bij dit probleem. Grote investeringen in de landbouw moeten volgens aanwezigen worden vermeden, belangrijker is om via de draagvlakstrategie een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het omgaan met te veel of te weinig water te creëren. Een verplichtend karakter van klimaatadaptatieve inrichting en bouw met ruimte voor water wordt wel gewaardeerd. Voor overstroming en droogte wordt deze noodzaak minder gevoeld. Het buitengebied wordt duidelijk als opgave voor HDSR gezien.

Specifiek voor het veenweidegebied zien we een transitie richting natuur op ons afkomen. Niet voor het hele gebied, maar wel voor de kwetsbare en laaggeleden veengebieden. We bouwen nu op plekken waar problemen ontstaan, dat zou anders moeten. Minder in de lage delen en meer op de hogere delen op de Heuvelrug.

Gemeenten van de heuvelrug benoemen de noodzaak om in dit deelgebied zoveel mogelijk te vergroenen en water vast te houden voor drogere periodes en voor drinkwatergebruik. Bodemverbetering, met name in stedelijk gebied, is hierbij essentieel. Hittestress en de watervraag van groen wordt nog gemist in het verhaal van HDSR.

We sloten af met een leuke, maar vooral gezellige borrel en het was fijn om iedereen weer een keer te zien.