Uitvoeringsprogramma RAS en Impulsregeling klimaatadaptatie


De omarming van de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) op de klimaattop was het startsein voor het begin van de uitvoering van de RAS. De werkgroep is inmiddels begonnen met het opstellen van het regionale uitvoeringsprogramma.

Regionale stappen

De werkgroep Uitvoeringsprogramma RAS werkt toe naar een concept voor de begroting van 2022.  Basis daarvoor zijn de zeven strategieën uit de RAS en de pijlers onderzoek, stimulering, kennisdeling, beleid en borging en fysieke maatregelen. Met het uitvoeringsprogramma bepalen we als netwerk Water en Klimaat welke regionale projecten we de komende jaren te doen hebben en hoe we de partners regionaal kunnen ondersteunen om lokaal hun maatregelen te nemen. In februari is de eerste stap. We inventariseren bij de zeventien partners hun opgaven en wensen voor het uitvoeringsprogramma. Ook voeren we gesprekken met stakeholders in de regio - zoals we ook voor de RAS gedaan hebben. De gesprekken leveren een totaalbeeld op van de projecten, maatregelen en wensen in de regio. Door te prioriteren komen we tot een aantal speerpunten voor de eerste jaren en overige maatregelen/projecten voor de jaren daarna. Kosten, benodigde capaciteit en planning nemen we mee in het geheel.

Impulsregeling klimaatadaptatie

Parallel hieraan coördineert het netwerk de aanvraag Impulsregeling Klimaatadaptatie. De partners brengen momenteel in beeld welke concrete maatregelen zij op stapel hebben staan die bijdragen aan vergroting van de sponswerking van bodem- en watersysteem. We kunnen in 2021, 2022 en 2023 eenmaal per jaar een aanvraag indienen. In totaal is €7,45 miljoen euro in de regio te verdelen. Dat betreft 33% subsidie. De overige 67% moet de regio zelf betalen.


Plaatje lichtbol samenwerken