Uitkomst bestuurlijke ronde - Marieke Schouten


Marieke Schouten (voorzitter NWK) en Laura Huigens (procesmanager NWK) maakten afgelopen kwartaal een rondje langs alle bestuurders van de Water & Klimaat Tafel. Omdat het 1 op 1 heel anders praat dan aan een formele bestuurlijke tafel met 17 partners. En omdat wandelgangen momenteel helemaal ontbreken. Het blijft belangrijk om elkaar te kennen, te weten wat er speelt en om ideeën, opgaven en wensen naast elkaar te leggen. Bij de gesprekken stonden een aantal vragen centraal: Wat kom je halen en wat wil je brengen? Welke kansen zie je voor het netwerk Water & Klimaat? En hoe versterken en helpen we elkaar? Hoe borgen we de onderwerpen water en klimaat integraal binnen andere thema’s en opgaven?

Netwerk houdt water en klimaat op de bestuurlijke agenda

Het rondje leverde leuke, nuttige gesprekken en inzichten. Het bestuurlijk netwerk van Water & Klimaat wordt gewaardeerd omdat het de onderwerpen water en klimaat op de (bestuurlijke) agenda houdt. Bovendien is het prettig om elkaar praktisch te helpen, krachten te bundelen en gezamenlijk het wiel uit te vinden. Er is veel waardering voor de Regionale Adaptatie Strategie (RAS). De meeste bestuurders willen de RAS nu ook graag concreet gaan maken. ‘De praktische inslag is de kracht van dit netwerk, laten we dat benutten!’ Het is heel belangrijk om elkaar daarbij te helpen en kennis, ervaring en voorbeelden te delen. Iedereen is immers met dezelfde vraagstukken bezig. We kunnen hier wellicht ook kennisinstellingen bij betrekken, om de spin off verder te vergroten.

Bewonersparticipatie cruciaal

Bewonersparticipatie is cruciaal in het klimaatadaptief maken van de regio. Alle bestuurders willen hier graag verder mee aan de slag. Hoe geef je vorm aan een participatieproces? Hoe benut je kennis van bewoners? Hoe werk je constructief samen met bewonersinitiatieven? Hoe kun je digitale mogelijkheden slim benutten bij participatie? Hoe beïnvloedt je gedrag?

Water en klimaat koppelen met andere beleidsdomeinen

Het borgen van water en klimaat binnen de U10 is belangrijk. Water en klimaat zijn onderwerpen die raakvlakken hebben met meerdere bestuurstafels van de U10. Groen & Landschap ligt gevoelsmatig wellicht meest dichtbij, omdat water daar meest prominent op de agenda staat en ‘groen’ een mitigerende en adaptieve maatregel is, die voor klimaatadaptatie bijna altijd goed is. Maar water en klimaat zijn zeker ook relevant voor de tafels Klimaatneutrale Regio, Wonen en Mobiliteit. Bestuurders hebben dubbelrollen en zijn lid van verschillende tafels. Zij hebben daarom ook een rol om de opgaven integraal aan te vliegen en kunnen kruisbestuiving tussen de tafels versterken.