Regionale bijeenkomst gevolgbeperking overstroming Regio Utrecht


Woensdagmiddag 16 december vond de eerste regio-brede bijeenkomst over gevolgbeperking overstromingen plaats. Gevolgenbeperking is een van de thema’s uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en onderdeel van de Regionale Adaptatiestrategie (RAS). Het is een eerste bijeenkomst in een proces dat gepland is tot en met september 2021, waarin we gezamenlijk onze ambitie bepalen en komen tot doelen en maatregelen. Eindresultaat is onder meer een handreiking, waarmee de partners zelf invulling kunnen geven aan hun beleid op dit thema.

Plaatje 1 Gevolgbeperking

Gevolgbeperking overstroming regio Utrecht
Tijdens de bijeenkomst op 16 december werd de inhoud van dit thema uit de RAS uitgelegd met een presentatie van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) over de impactanalyse en adviesbureau HKV gaf een presentatie over de overstromingsrisicoprofielen van vitaal en kwetsbare objecten in onze regio.

Tijdens de workshops hebben de deelnemers gesproken over de impact van overstromingen voor een specifiek object. Op basis van risicoprofielen en -diagrammen is er ingeschat welke fysieke en beleidsmatige voorzorgsmaatregelen je zou kunnen nemen om de gevolgen van een overstroming te beperken.

De resultaten van de HKV-studie met de risicoprofielen per object kun je vinden via deze viewer.

Vervolg
Begin 2021 geven we als regio verder invulling aan de risicoprofielen die door HKV voor vitale en kwetsbare objecten in onze regio zijn opgesteld. Tijdens 4 workshops gaan we op basis van de risicoprofielen zelf risicodiagrammen opstellen. Risicodiagrammen zijn nodig om een goed beeld te krijgen van de gevolgen / impact van een overstroming voor een specifiek object. Een noodzakelijke stap om te komen tot beleid en eventuele (fysieke) maatregelen. De deelnemende partijen kunnen hun objecten doorgeven en laten weten wie er deelnemen aan de workshops.

Meer informatie
Voor meer informatie over de presentatie en dit thema kun je contact opnemen mete.beeke@vru.nl(VRU) of nico.admiraal@hdsr.nl (HDSR).


Provincie-brede programma ‘Gevolgbeperking overstroming Regio Utrecht’
In dit programma werken Provincie Utrecht (trekker proces), VRU (trekker inhoud), gemeenten en waterschappen samen om gevolgen van overstromingen te beperken. Vanuit dit programma is gewerkt aan het Plan van Aanpak om tot een handreiking te komen. De voorziene werkzaamheden die daarin benoemd staan bestaan op hoofdlijnen uit 4 onderdelen: inventarisatie, ambitiebepaling, handelingsperspectief en opstellen beleidsadvies. Hiermee willen wij de volgende doelen realiseren:

  • Kennis delen en vergroten betrokkenheid van de partners in de regio;
  • Partners in de regio faciliteren in het formuleren van hun ambitie en het maken van beleid;
  • Opstellen van een passende handreiking zodat partners zelf verder kunnen werken aan de implementatie van het beperken van gevolgen van overstromingen;
  • Faciliteren van overheden om het thema gevolgbeperking te borgen in beleidsplannen en projecten.
Plaatje 2 Gevolgbeperking