Persbericht: Sneller naar een klimaatbestendige regio Utrecht Zuidwest!


Hitte, wateroverlast en droogte… De effecten van het veranderende klimaat zijn duidelijk voel- én zichtbaar. Daarom werkt het Netwerk Water & Klimaat (NWK), dat bestaat uit 14 gemeenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Veiligheidsregio, aan een klimaatbestendige en waterrobuuste regio Utrecht Zuidwest. En dat doel kan het netwerk nu nog eerder bereiken, dankzij de ontvangen rijksbijdrage van ruim vier miljoen euro uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021 – 2027.

De stad als spons

In de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) hebben de netwerkpartners afgesproken dat de regio in 2050 is aangepast aan de gevolgen van klimaatverandering. Een van de uitgangspunten hierin is het vasthouden en benutten van regenwater en wateroverlast te voorkomen. Gemeenten gaan aan de slag met het:

  • aanpassen van de openbare ruimte door zinloze verharde oppervlaktes te ontstenen, zoals parkeerplaatsen en pleinen;
  • vergroenen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld met de aanleg van meer groen, groene daken en gevels;
  • vergroten van de waterberging, bijvoorbeeld met de aanleg van wadi’s;
  • vervangen van (een deel van) het riool, waardoor regenwater via een geperforeerde buis kan infiltreren in de bodem en niet rechtstreeks wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuivering.

Marieke Schouten, voorzitter van NWK, is blij met de rijksbijdrage: ‘We gaan aan de slag met projecten die er voor zorgen dat we bij extreme regenval het water kunnen vasthouden voor wanneer het te droog is. Tegelijk willen we ook de mogelijke overlast van water daarmee verminderen. Dus onze straten, ons groen, en onze eigen tuinen, willen we zo inrichten dat deze als spons gaan fungeren.’

Stresstest

De gemeenten hebben met een stresstest bepaald waar in hun gebied knelpunten ontstaan bij overstromingen, hevige neerslag en wat er gebeurt bij lange perioden van droogte of hitte. Daarna is met verschillende partijen vastgesteld welke maatregelen zij daartegen nemen en op welke plekken. Koen te Velde, manager bij NWK: ‘Met deze bijdrage van het Rijk kunnen onze gemeenten versneld maatregelen nemen, zodat het ook straks nog fijn en veilig wonen is in onze regio. Ik ben er trots op dat we deze bijdrage met elkaar hebben binnengehaald en nu samen de regio kunnen voorbereiden op de toekomst. Dat is de kracht van ons Netwerk Water & Klimaat’.

Meer weten? Neem contact op met Charlene Cloo, charlene.cloo@hdsr.nl of 06 150 68 412