Evaluatie waterketensamenwerking


De samenwerking in de waterketen begon naar aanleiding van het bestuursakkoord water uit 2011. Doelen van het akkoord: kosten besparen, kwaliteit verhogen en kwetsbaarheid verminderen. In 2020 liep het akkoord af en er komt voorlopig geen nieuw landelijk akkoord. Het is aan de regio’s om indien wenselijk vervolgafspraken te maken. Daarom evalueert het netwerk Water en Klimaat dit jaar de waterketensamenwerking in onze regio. Hoe ver zijn we met gestelde doelen en welke eventuele nieuwe doelen zien we in de regio?

Aanleiding

De samenwerking in de waterketen begon naar aanleiding van het landelijk vastgestelde Bestuursakkoord Water uit 2011. De doelen van het akkoord staan bekend als de 3K’s: kosten besparen, de kwaliteit van het beheer verhogen en de personele kwetsbaarheid verminderen. Het akkoord heeft een looptijd tot en met 2020. Er is geen nieuw landelijk Bestuursakkoord over de waterketen in voorbereiding. Het is aan de regio zelf om een vervolg te geven aan de samenwerking en afspraken te maken voor de komende jaren.

Dit jaar willen we daarom de waterketensamenwerking in onze regio evalueren door na te gaan hoe ver we zijn met de gestelde doelen en welke evt. nieuwe doelen we in de komende jaren gezamenlijk zouden willen behalen.

Afgelopen jaren heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, zoals aandacht voor nieuwe stoffen in oppervlaktewater, circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie en de omgevingswet. Deze ontwikkelingen leiden mogelijk tot nieuwe opgaven om gezamenlijk op te pakken in de waterketensamenwerking.

Aanpak

Deze evaluatie wordt begeleid door een werkgroepje vanuit het netwerk, te weten Erik Groenland (gemeente Houten), Nico Admiraal (HDSR), Wouter van Tent (NWK), Paul Witmer (gemeente Utrecht) en Koen te Velde (NWK).

In een ronde langs de partners van het netwerk inventariseren we welke opgaven de partners in de waterketen hebben die regionaal opgepakt zouden moeten worden. De personele kwetsbaarheid wordt bijvoorbeeld veel als knelpunt genoemd. Utrecht noemt het belang van een gezamenlijk afwegingskader voor hemelwater, op basis van de kwaliteit van afstromend hemelwater en ontvangend oppervlaktewater. De gesprekken leveren een totaaloverzicht van de wensen om regionaal op te pakken. De werkgroep werkt de opbrengst van de inventarisatie uit tot overzicht met speerpunten en voorstel. Deze koppelt zij terug aan het ambtelijk netwerk en vervolgens op de WKT van september 2021 aan de bestuurders.


Afbeelding waterketen