Voortgang samenwerking Winnet CRA


De samenwerkingsverbanden Winnet en CRA geven momenteel los van elkaar actief invulling aan de opgaven waarvoor zij staan. CRA geeft invulling aan het DPRA, Winnet aan het BAW. De doelen en opgaven zijn deels overlappend. Daarom werken we in 2019 aan de totstandkoming van een brede samenwerking.

Op bestuurlijk niveau is de samenwerking Water & Klimaat al in 2017 in gang gezet, door het oprichten van de bestuurstafel Water en Klimaat. Deze tafel is dé plek waarop plannen op het gebied van water (BAW) en klimaat (DPRA) samen komen. In 2018 werkten we ambtelijk samen door het gezamenlijk opstellen van een klimaatstresstest en het nadenken over acties voor bewonersparticipatie. Om efficiënt en effectief te opereren werken we toe naar één samenwerkingsovereenkomst.

Een samenwerking komt tot stand door, onder andere, gezamenlijke doelen te formuleren. Daarvoor doen we een eerste aanzet:

  • Kennisdeling en opstellen gezamenlijke kennisagenda;
  • Productontwikkeling / Toolkit met bouwstenen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van het bebouwd en landelijk gebied;
  • Uitvoering van klimaatbestendige en waterrobuuste projecten;
  • Zoeken naar subsidiemogelijkheden op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau (lobbyen);
  • Verankering van water en klimaat in visies, beleid en regelgeving.

Organisatie & Verantwoordelijkheden

Hoe de samenwerkingsvorm er uit komt te zien, en op welke onderwerpen we specifiek gaan samenwerking, is nog onduidelijk. Wel is bekend hoe we het komende half jaar met elkaar de samenwerking aan gaan. Zie figuur 1.

Tot herfst 2019 geven de CRA en Winnet zelf nog vorm aan de samenwerking, vanuit hun eigen disciplines. Waar mogelijk wordt natuurlijk samengewerkt, maar beide platforms hebben nog hun eigen verantwoording naar de bestuurlijke Water- en Klimaattafel. Om de brede samenwerking te vormen, loopt tijdelijk een extra lijn naast de huidige samenwerkingsverbanden. Deze staat in figuur 1 in het midden. De brede samenwerking wordt hier voorbereid door een aanjaagteam, bestaande uit: Eric Haddink (HDSR, voorzitter), Saskia van Gool (provincie Utrecht), Anja Poot( gem. Nieuwegein), Henriette Debets (gem. Stichtse Vecht) en Arie Oskam (adviseur Water & Klimaat). Vanuit CRA en Winnet zijn Erwin Reebergen (gem. Utrecht) en Sonja de Goede (Winnet) aangesloten. Het aanjaagteam is verantwoordelijk voor het uitwerken van de samenwerking binnen Water & Klimaat, zowel op inhoudelijk, organisatorisch als financieel vlak.

De taken zijn als volgt verdeeld:

  1. Inhoudelijke input voor de nieuwe samenwerking komt vanuit CRA en Winnet. Zij maken, op basis van de opgaven BAW en DPRA, samen met hun achterban een voorstel op welke onderwerpen er samengewerkt kan worden. Als vanzelfsprekend stemmen zij dit onderling af;
  2. Voor de organisatiestructuur maakte het aanjaagteam een eerste opzet. Deze structuur legt Arie Oskam (ingehuurd adviseur) momenteel voor aan alle partners. Na verwerking van eventuele opmerkingen wordt de structuur op verschillende niveaus voorgelegd tot een akkoord is bereikt;
  3. De verdeling van de kosten bespreekt het aanjaagteam met de (gemandateerde) managers van de partners. Daarop komen wij later terug. Het aanjaagteam stemt op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau met alle partners af. Wanneer alles volgens planning verloopt, is na de zomer een brede samenwerking zoals aangegeven in figuur 2 een feit. CRA en Winnet worden dan ontbonden.

Wat kan jij doen?

Achter de schermen wordt dus hard gewerkt aan het opzetten van een ambitieuze samenwerking. Ook jij kunt hieraan bijdragen! Zoek je collega’s op en overleg hoe jullie binnen jouw organisatie bekendheid gaan geven aan het Bestuursakkoord Water en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

  • Tips of ideeën horen wij natuurlijk graag
  • Jouw bijdrage is belangrijk om de samenwerking tot een succes te maken! Wil je meedenken of meedoen in (de opzet van) de nieuwe organisatie, meld je dan aan bij Sonja de Goede / 030 209 7229.

Figuur 1: Opzet samenwerking Q1 en Q2 2019

Artikel 8 - WKT bestuurlijk

Figuur 2: Beoogde brede samenwerking

Artikel 8 - Fig 2 WKT bestuurlijk