Uitvoeringsprogramma RAS en Impulsregeling klimaatadaptatie


Op de netwerkbijeenkomst van 26 november gingen we het gesprek aan over  het uitvoeringsprogramma van de RAS en de opzet voor de aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie. Doel van de goed bezochte bijeenkomst was om input op te halen in het netwerk voor het uitvoeringsprogramma en om draagvlak te verkrijgen voor het uitvoeringsprogramma en de aanvraag impulsgelden.

Uitvoeringsprogramma RAS
De werkgroep uitvoeringsprogramma heeft sinds de zomer gewerkt aan de basis. Het uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit de 7 strategieën van de RAS en vijf pijlers: projecten, onderzoeken, kennis delen, beleidskaders / borging en stimulering. In groepjes bespraken we wat we te doen hebben bij de verschillende strategieën en pijlers, welke speerpunten we zien en welke stakeholders we erbij nodig hebben. Het leverde mooie input op om het uitvoeringsprogramma te vullen.

Uitvoeringsprogramma RAS in 2021
De werkgroep vervolgt in het nieuwe jaar de gesprekken met partners en stakeholders om te komen tot een inventarisatie van de opgaven en wensen die een plek moeten krijgen in het uitvoeringsprogramma. De planning is dat medio 2021 een eerste concept van het uitvoeringsprogramma klaar is: een samenhangend programma van activiteiten en speerpunten (2021 en 2022) en inzicht in wat er nodig is om deze tot uitvoering te brengen.

Impulsregeling klimaatadaptatie
De werkgroep uitvoeringsprogramma heeft ook een opzet gemaakt voor de aanvraag van een rijksbijdrage vanuit de impulsregeling klimaatadaptatie. Voorstel is om het vergroten van de ‘sponswerking van bodem- en watersysteem’ als strategie en thematische paraplu te gebruiken voor onze regionale aanvraag. alle partners – de gemeenten, het hoogheemraadschap, de provincie en de veiligheidsregio - hebben opgaven onder deze strategie. Denk aan ontstenen en vergroenen van de openbare ruimte, groene gevels en –daken, afkoppelen en infiltreren van water in water in het bebouwd gebied met bijvoorbeeld wadi’s. Ook maatregelen buiten bebouwd gebied vallen onder deze strategie, zoals het infiltreren van hemelwater op de Utrechtse Heuvelrug om wateroverlast in stedelijk gebied te beperken en meer water in de bodem te brengen.

Bestuurlijke tafel
Het uitvoeringsprogramma en de aanvraag impulsgelden staan op de agenda van de bestuurlijk tafel Water en Klimaat op 10 december.