Persbericht - Rijksbijdrage van 802.000 euro klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht


Herman Geerdes wethouder gemeente Houten, Marieke Schouten wethouder Nieuwegein, Kees Diepeveen wethouder Utrecht, Wouter Catsburg wethouder gemeente Zeist en Linda van Dort wethouder gemeente Stichtse Vecht ondertekenden maandag met minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een bestuursovereenkomst. Daarin legden zij de afspraken vast die samenhangen met de eerder dit jaar toegezegde rijksbijdrage van € 802.000,- voor de aanpak van vijf klimaatbestendige wijken in de regio Utrecht. Zij reisden daarvoor af naar Groningen, waar de minister een werkbezoek aflegde.

Het ministerie van I&W ondersteunt dit jaar drie projecten waarin het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden centraal staan: in Groningen, onze regio Utrecht en Meerssen. In het bestuursakkoord Klimaatadaptatie is afgesproken dat het Rijk en decentrale overheden de komende jaren samen €600 miljoen vrijmaken om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.

5 uitvoeringsprojecten in de regio Utrecht

De regio Utrecht heeft een financiële bijdrage vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gekregen voor vijf concrete uitvoeringsprojecten in verschillende type wijken in de regio Utrecht. De financiële bijdrage gaat concreet naar de volgende wijken:

  1. In de wijken Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht wordt bij herinrichtingsprojecten ingezet op het vergroten van de klimaatbestendigheid door verharding te verminderen en groen toe te voegen en regenwater vast te houden door infiltratie. Daarnaast wordt onderzocht of woningcorporaties bij lopende renovaties aan de aangrenzende woningen regenwater apart kunnen aanleveren, tuinen kunnen ontharden en daken kunnen vergroenen.
  2. De buurt Schansen Noord, gelegen in de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein. De inrichting van de buitenruimte is verouderd en door de vele verharding is er weinig plaats voor groen. Met als gevolg hittestress en wateroverlast. In co-creatie met de buurt en andere partijen wordt de gehele openbare ruimte vernieuwd.
  3. Het centrum van Houten zet in op het voorkomen van wateroverlast door een innovatieve proeftuin in te richten achter het gemeentehuis. Dit project is al in uitvoering.
  4. Het project ‘Kockengen Waterproof’ heeft een extra bijdrage ontvangen voor een monitoringssysteem bestaande uit een aantal peilbuizen in de wijk. Dit systeem onderzoekt de invloed van een drainage-transport riool op de grondwaterstand in de veengrond.
  5. Op de Erasmuslaan in Zeist stroomt hemelwater regelmatig lager gelegen garages in. Om dit in de toekomst te voorkomen wordt de openbare ruimte in deze straat klimaatbestendig ingericht. Verder wordt in de wijken Parmentiersland en Componistenbuurt het huidige gescheiden rioolstelsel omgebouwd naar een volledig gescheiden stelsel waardoor meer regenwater wordt vastgehouden in het gebied en riooloverstorten voorkomt.

Leren en elkaar inspireren

Vanuit de Rijksbijdrage wordt ook een onderzoek gefinancierd. De vijf uitvoeringsprojecten in de regio Utrecht bieden een uitgelezen kans om leerervaring op te doen met uitvoeringsprojecten in verschillende deze typen woonwijken. Dit onderzoek wordt de komende 1,5 jaar uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Aan dit onderzoek werken naast promovendi, universitair docenten en professoren (waaronder Marleen van Rijswick) de komende 1,5 jaar ook rond de 25 studenten mee. Deze studenten zijn van diverse faculteiten (Rechten en  Geosciences). Hiermee zetten we als regio Utrecht naast de uitvoeringsprojecten gelijktijdig in op het klaarstomen van een volgende generatie planmakers, juristen en leiders voor de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie.

Andere door het Rijk gesteunde projecten

De Gemeente Meerssen  en Waterschap Limburg dienden samen een projectvoorstel in om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Het ontvangen geld gebruiken de gemeente Meerssen en het waterschap om met haar partners het water beter af te voeren. In het Groningse project Paddepoel worden klimaatadaptieve maatregelen gecombineerd met het aardgasvrij maken van de wijk.