Impulsregeling voor klimaatadaptatie


Decentrale overheden kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie: een rijksbijdrage voor klimaatadaptatiemaatregelen. De werkregio’s van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie staan centraal.

Partijen in een werkregio stellen samen een maatregelenprogramma op voor periode tot en met 2027 en dienen een gezamenlijk investeringsvoorstel in bij het Rijk. Voor de verdeling van de inzet van middelen over de werkregio’s hanteert het ministerie een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal en oppervlakte. Het Rijk draagt maximaal 33% bij. De decentrale overheden in de werkregio maken onderling afspraken over de invulling van de cofinanciering. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 31 dec 2023. Dat hoeft niet in één keer, maar kan gespreid.

Ons netwerk gaat hiermee aan de slag in de werkgroep Uitvoeringsprogramma, die deze zomer start. Wordt vervolgd dus!

Meer informatie over de impulsregeling lees je in de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. (pdf, 459 kB)