Waterveiligheid


Introductie

De steden, dorpen en polders van onze regio worden goed beschermd tegen hoogwater dankzij dijken, sluizen en gemalen. Door de klimaatverandering krijgen de rivieren - met name in de winterperiode - relatief meer en grotere pieken water af te voeren.

Bij waterveiligheid werken we volgens het principe van 'meerlaagsveiligheid', aan veilig leven en wonen in onze regio. In de Provincie Utrecht is daarvoor een intentieverklaring getekend (2018). Door bij de bouw van woningen en wegen rekening te houden met een eventueledijkdoorbraak of hevige neerslag, kunnen we de gevolgen ervan beperken. ook werken we eraan dat we bij een dreigende dijkdoorbraak snel kunnen evacueren. En dat we ervoor kunnen zorgen dat na een eventuele dijkdoorbraak snel herstel kan plaatsvinden.

Documenten